Κυρίως Μενού


Σύνδεση

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιοι 2009

 Εγκύκλιος 1/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/07/19/ΦΝ 439/06-02-2009 και με θέμα:   "Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών δημοσίων έργων και μελετών".
doc επισυναπτόμενο αρχείο

 Εγκύκλιοι   2008


Εγκύκλιος 24/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/273/1/ΦΝ 439 3/05-11-2008 και με θέμα:   "Αποδοχή της αριθμ. 415/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο


Εγκύκλιος 23/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/02/136/ΦΝ 437/04-11-2008 και με θέμα:   "Εγκριση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ν.3669/08)".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 21/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/11/116/ΦΝ 437/02-10-2008 και με θέμα:   "Οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων".
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 18/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17/05/107/ΦΝ 433/16-09-2008 και με θέμα:   Δημοσίευση του ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Εργων".
doc επισυναπτόμενο αρχείο 

Εγκύκλιος 17/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/01/107/ΦΝ 439/11-09-2008 και με θέμα: " Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση α) πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν.3316/05 και β) τροποποίησης πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ίδιου νόμου".
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 16/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ11α/ο/12/74-Ω/11-08-2008 και με θέμα: " Τροποποίηση Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV".
 doc επισυναπτόμενο αρχείο
doc Κανονισμός ΕΚ

Εγκύκλιος 15/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/06/97/ΦΝ 439/31-07-2008 και με θέμα: " Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή α) των νεών εγκεκριμένων προκηρύξεων τύπου Β και Β1 (διαδικασία άρθρου 6) και Δ και Δ1 (διαδικασία άρθρου 8) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν.3316/05 και β) των τροποποιημένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και τύπου Γ (διαδικασία άρθρου 9) του ίδιου νόμου".
doc επισυναπτόμενο αρχείο 


Εγκύκλιος 14/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/04/82/ΦΝ 437/14-07-2008 και με θέμα: " Εγκριση Ενιαίου Τιμολογίου έργων Οδοποιϊας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ"
.
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

 Εγκύκλιος 11/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/06/76/ΦΝ 437/20-06-2008 και με θέμα: " Επικαιροποίση των  Ενιαίων Τιμολογίων Εργων Οδοποιίας".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο 

 Εγκύκλιος 10/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/05/65/ΦΝ 439/30-05-2008 και με θέμα: "Α. Ισχύς μελετητικών πτυχίων
          Β. Δαπάνη αναπαραγωγής τευχών διαγωνισμού κατά το  ν. 3316/05
          Γ. Εγκριση οδηγού ενεργειών για την ανάθεση συμβάσεων του ν.3316/05
"
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 9/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/04/65/ΦΝ 437/30-05-2008 και με θέμα: " Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων ".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

 Εγκύκλιος 6/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215 31-03-2008 και με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Εργων".
 pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 5/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ17α/08/36/ΦΝ 443και με θέμα: " Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ)".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 4/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ17γ/05/27/ΦΝ 439 και με θέμα: "    Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2008".  
 pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 2/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ17γ/05/15/Φ.1.3. και με θέμα: "Παρέχονται οδηγίες α)για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3614/07 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και έργων και β)την δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο


        
        Εγκύκλιοι   2007  

Εγκύκλιος 35/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ11δ/ο/1/118 και με θέμα: "Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 01-01-2008".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 34/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ17γ/06/175/ΦΝ 439 και με θέμα: "Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 33/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ17γ/08/172/ΦΝ 441 και με θέμα:
"Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/54/ΕΚ".
doc επισυναπτόμενο αρχείο
pdf επισυναπτόμενο αρχείο


Εγκύκλιος 32/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ11γ/914/Φ1 και με θέμα: "Καθορισμός κωδικών αναθεώρησης συμβατικών τιμών δημοσίων έργων".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 30/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ17γ/04/170/ΦΝ 380 και με θέμα:
"Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών".
doc επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 29/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ17γ/03/170/ΦΝ 439.1 και με θέμα:
"Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδιακασία άρθρου 9) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν.3316/05".
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 27/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/09/154/ΦΝ 438 και με θέμα:
"Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005."
pdf επισυναπτόμενο αρχείο

 Νέες  διακηρύξεις  τύποι Α, Β, Γ.  που ισχύουν από  01-10-2007.
 Τύπος  Α.
  doc επισυναπτόμενο αρχείο

 Τύπος Β.
  doc επισυναπτόμενο αρχείο

  Τύπος  Γ.
 doc επισυναπτόμενο αρχείο


 

  Εγκύκλιος 25/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/07/121/ΦΝ 443 και με θέμα:
"Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων"
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

 

 Εγκύκλιος 24/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/06/121/ΦΝ 443 και με θέμα:
"Εγκριση 4ης βελτίωσης πρότυπων διακηρύξεων"
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 22/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/05/107/ΦΝ 439 και με θέμα:
"Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.3316/2005"
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

 Εγκύκλιος 16/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/02/85/ΦΝ 443  και με θέμα:
 
" Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα δημοσίων έργων:
   α) ορθή εφαρμογή της διάταξης του ν.3481/2006 που προβλέπει την επανάληψη 
      διαγωνισμών που δεν διεξήχθησαν ή δεν υποβλήθηκαν προσφορές,
  β) αναγκαίος χρόνος κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών,
  γ) εφαρμογή διατάξεων ν. 3548/07 για δημοσίευση προκηρύξεων στο νομαρχιακό
      και τοπικό τύπο,
  δ) αυτοδίκαιη έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων έργων".
 doc επισυναπτόμενο αρχείο  

Εγκύκλιος 15/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439  και με θέμα:
 
" Α) Δημοσίευση προκηρύξεων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών το
υ  ν.3316/05.
   Β) Επαρκής αιτιολόγηση των πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στους διαγωνισμούς του ν. 3316/05.
   Γ)  Δημοσίευση γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης, στην Εφημερίδα της Ε.Ε. και το Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, κατά το άρθρο 12 παρ.5 του ν.3316/05".
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 13/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/07/82/ΦΝ 444  και με θέμα
"
Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ."
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

 Εγκύκλιος 12/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/10/76/Φ.Ν. 439.3  και με θέμα
"
Απόφαση για αμοιβή Επιτροπών Διαγωνισμού συμβάσεων ανάθεσης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ν.3316/05) ".
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιος 10/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/04/61/ΦΝ 439.4  και με θέμα
"
Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, σε συμβάσεις του ν. 3316/05 "
doc επισυναπτόμενο αρχείο                                             

doc ΦΕΚ 447  3-4-07

Εγκύκλιος 9/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/03/61/Φ.2.2.1  και με θέμα
"
Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Προισταμένης Αρχής έργων αρμοσιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ σε υποκείμενα όργανα"
doc επισυναπτόμενο αρχείο
                                 

doc ΦΕΚ 447 3-4-07     

 Εγκύκλιος 7/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17α/07/60/ΦΝ 443 και με θέμα  "Ασφαλιστική ενημερότητα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.".
doc επισυναπτόμενο αρχείο

 

 

Eγκύκλιος 6/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με  Αρ.Πρ. Δ17γ/07/41/ΦΝ439 και με θέμα "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2007".
doc επισυναπτόμενο αρχείο 

 

 

 Eγκύκλιος 1/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με  Αρ.Πρ. Δ17γ/01/17/ΦΝ439 και με θέμα " Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του ν.3316/05, που αφορούν τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης των διαγωνιζομένων και τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών". 
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

 

 

 Εγκύκλιοι  2006

 Eγκυκλιος 33/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ.Δ13ε/21814/04.12.2006 και με θεμα "¨Τροποποιησεις νομοθετικου πλαισιου Μηχανηματων εργων."

  doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 31/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.Πρ. Δ17γ/02/180/ΦΝ 439.3/30.11.2006 με θεμα : Δημοσιευση Υπουργικων Αποφασεων και εναρξη ισχυος τους."  
 doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 30/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.Πρ. Δ17γ/09/179/Φ.Ν.294/29.11.2006 με θεμα : "Συμμετοχη σε διαγωνισμους δημοσιων εργων που εμπιπτουν στην κοινοτικη Οδηγια, με αντιγραφο της βεβαιωσης πτυχιου του ΜΕΕΠ.
 doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 29/2006 ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.Πρ. Δ17γ/10/179/Φ.Ν.443/29.11.2006 με θεμα : "Οδηγιες για την αποφυγη συγκρουσης συμφεροντων στα πλαισια των διαγωνισμων αναθεσης εργων και μελετων."
 

   Εγκυκλιος 28/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/08/173/ΦΝ443/ 20.11.2006 με θεμα : "Διευκρινισεις σχετικα με την προσθηκη εκπροσωπου των εργοληπτικων οργανωσεων στη συνθεση των τεχνικων συμβουλιων των φορεων του δημοσιου τομεα." 
  doc επισυναπτομενο αρχειο

  Εγκυκλιος 25/2006 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/09/141/ΦΝ443/ 21.09.2006 με θεμα :   "Κοινοποιηση των διαταξεων του ν. 3481/06 για τη συντηρηση των οδων".
  doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 23/2006  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/02/128/ΦΝ443/ 30.08.2006 με θεμα : "Τροποποιηση των Προτυπων Διακηρυξεων, συνεπεεα τροποποιησεων στο δικαιο των δημοσιων εργων, απο το ν. 3481/06."
 doc επισυναπτόμενο αρχειο

  Εγκυκλιος 22/2006  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/02/127/ΦΝ443/ 25.08.2006 με   θεμα : "Δημοσιευση του ν. 3481/06για το Εθνικο Κτηματολογιο και την αναθεση και εκτελεση συμβασεων  εργων και μελετων."

  doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 21/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/09/Φ.Ν.489.3/08.08.2006 με   θεμα :  "Γνωστοποιηση  εκδοσης της Β  Βελτιωσης του Κανονισμου Προεκτιμωμενων Μελετων και Υπηρεσιων κατα τη διαδικασια της παραγρ.7 του αρθρου 4 του Ν.3316/2005."
  doc επισυναπτομενο αρχειο

  Εγκυκλιος 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26.07.2006 με   θεμα : "Τροποποιησεις νομοθετικου πλαισιου μελετων."
  doc επισυναπτομενο αρχειο

  Εγκυκλιος 18/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/05/8/106/Φ.8γ με   θεμα : "Οδηγιες για:   Α. Την τηρηση περιόδου αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. Β. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων της διακήρυξης. Γ. Την προβολή της έγκαιρης απορόφησης κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να αποριφηθούν από τα δικαστήρια αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων."
 doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 15/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/161/8/Φ.5.9./04.07.2006 με   θεμα : "Υποχρεωση της Διοικησης να αποφαινεται επι των αιτησεων θεραπειας κατα το αρθρο 12 του Ν.1418/84." 
  doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 13/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/01/87/ΦΝ437/06.06.2006 με   θεμα : "Δημοσιευση  περιληψης διακηρυξης που δεν εμπιπτουν  στο πεδιο εφαρμογης της Κοινοτικης Οδηγιας." 
  doc επισυναπτομενο αρχειο

    Εγκυκλιος 12/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/103/3/Φ.5.1.4/06.06.2006 με   θεμα : "Αποδοχη  της αριθμ. 137/2006 γνωμοδοτηση για το επιτοκιο προκαταβολης στην κατασκευη των δημοσιων εργων." 
    doc επισυναπτομενο αρχειο

    Εγκυκλιος 8/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/10/39/ΦΝ439 με   θεμα : "Αναπροσαρμογη  τιμης συντελεστη του Κανονισμου Προεκτιμωμενων Αμοιβων Μελτων και Υπηρεσιων για το ετος 2006." 
    doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 7/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/10/33/ΦΝ 417/27.02.2006  με   θεμα : "Οδηγιες σχετικα με την εφαρμογη της ισης μεταχειρισης και διαφανειας  στις διαδικασιες αναθεσης των δημοσιων εργων και μελετων." 
   doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος 6/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/10/28/ΦΝ 437/17.02.2006  με   θεμα : "Εφαρμογη των βελτιωμενων προτυπων τευχων διακηρυξεων." 
   doc επισυναπτομενο αρχειο

    Εγκυκλιος 5/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ11δ/ο/1/13/07.02.2006  με   θεμα : "Κατωτατα ορια για τις δημοσιες συμβασεις εργων και μελετων, τα οποια  θα εφαρμοζονται απο την 01.02.2006." & Κανονισμος 2083. 
   doc επισυναπτομενο αρχειο

    Εγκυκλιος 4/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/06/19/Φ.Ν. 417.1/31.01.2006  με   θεμα : "Εφαρμογη της οδηγιας 2004/17/ΕΚ για συμβασεις έργων, προμηθειων και υπηρεσιων στους τομεις υδατος, ενεργειας  και ταχυδρομικων υπηρεσιων." 
   doc επισυναπτομενο αρχειο

    Εγκυκλιος 3/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/06/10/ΦΝ 39/20.01.2006  με   θεμα : "Α  Βελτιωση του Κανονισμου Προεκτιμωμενων Αμοιβων Μελετων και Υπηρεσιων κατά τη διαδικασια της παραγρ. 7 του άρθρου  4 του Ν.3316/2005."  
    doc επισυναπτομενο αρχειο

      Εγκυκλιος 1/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17γ/09/9/ΦΝ 417/18.01.2006  με   θεμα : "Εφαρμογη της κοινης οδηγιας 2004/18/ΕΚ για τις δημοσιες  συμβασεις εργων, προμηθειων και υπηρεσιων." 
    doc επισυναπτομενο αρχειο

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  2005

   Εγκυκλιος  36/2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/08/158/ΦΝ 437/19.10.2005  με   θεμα : "Διαχειριση των "επι έλασσον" δαπανων στις συμβασεις δημοσιων εργων." 
  doc επισυναπτομενο αρχειο

   Εγκυκλιος  27/2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ17α/02/109/ΦΝ 437/27.07.2005  με   θεμα : "Οδηγιες γαι το ανωτατο οριο των εγγυησεων καλης εκτελεσης που κατατιθενται απο τους αναδοχους των δημοσιων εργων."
   doc επισυναπτομενο αρχειο

    Εγκυκλιος  1/2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ.Πρ.Δ13β/0/4318/08.03.2005  με   θεμα : "Κοινοποιηση  Υπουργικης  Αποφασης για φωτιμετρικα στοιχεια και Τεχνικες προδιαγραφες οδικου ηλεκτροφωτισμου."
   doc επισυναπτομενο αρχειο

Aboutnet