Κυρίως Μενού


Σύνδεση

Νόμοι

 

  

      Νόμος υπ'αριθμ.3655/2008

  " Νέος Ασφαλιστικός Νόμος βάσει του οποίου το ΤΣΜΕΔΕ ενοποιείται με άλλα Ταμεία στο ΕΤΑΑ". pdf αρχείο

 

   Νόμος υπ΄ αριθμ.  3621/2007 (ΦΕΚ Α 279)

   " Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης , Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και άλλες διατάξεις ".  pdf αρχείο

  

   Νόμος υπ΄ αριθμ.  3522/22.12.2006 (ΦΕΚ 276)
 

  "Μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων     και Στοιχείων και άλλες διατάξεις".   doc αρχειο

 

  

Aboutnet